Lakrepair logo fc

lakRepair is een eenmanszaak, gevestigd te Hoogeveen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04078171.

De wederpartij is een natuurlijke- of rechtspersoon die in contact staat met lakRepair over leveringen of diensten van lakRepair,

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten met de wederpartij met betrekking tot de door lakRepair geleverde producten en diensten.

3. Offertes / opdrachten

Alle door lakRepair gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand, wanneer lakRepair binnen 14 dagen na uitbrengen van een offerte een door de wederpartij getekend exemplaar heeft ontvangen. Wanneer de wederpartij aanvullingen of wijzigingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de prijs, de betaling, uitvoering en aantallen van het product) heeft aangebracht, komt geen overeenkomst tot stand. Door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij verklaart wederpartij akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Door ondertekening van de overeenkomst doet wederpartij afstand van voor zijn onderneming geldende algemene voorwaarden. Een overeenkomt komt eveneens tot stand als lakRepair aan de uitvoering ervan begint.

4. Prijzen

De prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting voor niet consumenten en inclusief 21% omzetbelasting voor consumenten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De prijzen zoals vermeld in de offerte blijven van kracht gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien en voorzover een toeleverancier van lakRepair voorafgaand aan een levering de inkoopprijs kan verhogen is lakRepair gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij. Bij extreme prijsstijging kan lakRepair beslissen de overeenkomst met haar toeleverancier te ontbinden en derhalve eveneens met de wederpartij.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden netto binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders is vastgelegd.. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat het gehele bedrag vermeld op de factuur is bijgeschreven op de rekening van lakRepair. Voor niet volledige betalingen of betaling in termijnen is schriftelijk toestemming van lakRepair vereist. Komt de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na, dan is lakRepair gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten, of geleverde zaken terug te vorderen. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is, is de wederpartij de wettelijke rente van artikel 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Alle uit de incasso van de hoofdsom en van de rente en kosten voortkomende kosten komen voor rekening van de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist zal zijn. Dit geldt ook voor de kosten van door lakRepair hiervoor ingeschakelde derden.

Het is de wederpartij nimmer toegestaan haar rechten uit een overeenkomst met lakRepair over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij lakRepair daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.

6. Zekerheid

lakRepair is gerechtigd van de wederpartij te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de door lakRepair verlangde zekerheid niet wordt verkregen, kan zij de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Eventuele hieruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de wederpartij.

7. Levering 

lakRepair levert de producten naar beste inzicht en vermogen en op het overeengekomen tijdstip af. Wanneer invloeden van buitenaf levering op de afgesproken datum onmogelijk maken, zal lakRepair alsnog zo spoedig mogelijk leveren. Overschrijding van overeengekomen levertijden geeft de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of op vergoeding van door wederpartij of door derden daardoor geleden schade.

lakRepair behoudt zich steeds het recht voor om in gedeelten te leveren. De producten zijn vanaf het moment van levering voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient direct bij aflevering de producten te controleren op gebreken en op beschadigingen. Reclames dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na aflevering te worden geuit.

8. Aansprakelijkheid

lakRepair is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de wederpartij of van derden veroorzaakt door de door lakrepair geleverde producten of verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. lakRepair hanteert voor aan haar toegeleverde producten de door de toeleverancier opgegeven garantietermijn en zal zich naar vermogen inspannen om de toeleverancier zijn verplichtingen terzake te doen nakomen. De garantieverplichting van lakRepair vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen aanbrengt in of reparaties verricht aan geleverde producten of die door derden laat verrichten. De wederpartij vrijwaart lakRepair voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen lakrepair mochten doen gelden. lakrepair is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat door onjuiste opgave van gegevens door wederpartij.

9. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van lakRepair die van dien aard is dat nakomen van de overeenkomst in redelijkheid niet van lakrRepair kan worden gevergd. Onder overmacht wordt daarbij mede verstaan weersomstandigheden, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, rampen, epidemieën, staat van beleg, oorlog, overheidsingrijpen. Indien lakRepair door overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, heeft lakRepair het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze. De wederpartij kan ingeval van overmacht lakRepair niet tot schadevergoeding aanspreken.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met lakRepair is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Geschillen

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit de door lakRepair aangegane overeenkomsten en door lakRepair verrichte werkzaamheden en leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.

lakRepair  Juli 2014